AGB


Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van actionfiguren-shop.com handelend onder de handelsnaam actionfiguren-shop.com. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van actionfiguren-shop.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. actionfiguren-shop.com behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 actionfiguren-shop.com garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 5-10 werkdagen.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief VAT.

3.4 In de winkelwagen wordt de btw berekend die van toepassing is op uw land van levering. Deze prijzen kunnen dus afwijken van de prijzen die in de shop worden getoond.

4 Aanvaarding en bedenktijd (slechts privé Klanten)

4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Diet Aanvaarding en bedenktijd gelden niet voor zakelijke klanten.

4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden (Voorbeeld formulier), en de bestelling binnen 14 dagen te retourneren ( op eigen kosten en gevaar). Eventueel gedane betalingen zullen binnen 30 dagen worden geretourneerd (met uitzondering van kosten voor het gebruik van PayPal of kosten voor de verzending).

4.3 De koper verliest het recht op ontbinding als hij niet zo spoedig mogelijk na het kenbaar maken van de ontbinding van de transactie het artikel retouneerd met een maximum van 14 dagen. actionfiguren-shop.com zal niet eerder dan na het verstrijken van deze termijn of op het moment van ontvangen van het artikel tot terugbetaling overgaan.

4.4 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het artikel is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd of DVD's, boeken, tijdschriften, afgeprijsde artikelen of artikelen waar bijzondere specificaties op van toepassing zijn, of artikelen de extra for klante besprekt worden.

5 Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij actionfiguren-shop.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van actionfiguren-shop.com. actionfiguren-shop.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 actionfiguren-shop.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 actionfiguren-shop.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6 Garantie

6.1 actionfiguren-shop.com garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6.2 De garantietermijn van actionfiguren-shop.com komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

6.4 Losgemaakte lijmpunten zijn geen reden tot klagen

7 Offertes

7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt actionfiguren-shop.com zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden actionfiguren-shop.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8 Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen actionfiguren-shop.com en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door actionfiguren-shop.com op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 actionfiguren-shop.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9 Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen (foto's, tekeningen etc.) en (technische) specificaties (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.) op de internetsites van actionfiguren-shop.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 Overmacht

10.1 actionfiguren-shop.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van actionfiguren-shop.com. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 actionfiguren-shop.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is actionfiguren-shop.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen actionfiguren-shop.com en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij actionfiguren-shop.com er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

11.3 Link te de OS-Plattform van de EU: ODR OS-Plattform EU